(Tønsbergs Blad)

Det er Vivaldi Eiendom AS som ønsker å bygge større dagligvarebutikk og 35 til 45 nye leiligheter i Smidsrødveien/Ørsnesalleen/Enggaten. Dermed må noen eldre hus rives:

  • En eldre Teie-villa i Engveien 1
  • En eldre Teie-villa i Engveien 2
  • Ørsnesalleen 28 (der klesbutikken Selma Oline i dag holder til)

Saken har historie tilbake til 2012, da en annen utbygger forsøkte å få omregulert, men trakk forslaget, etter at fylkeskommunen hadde innsigelser til volum og stil og påpekte at man måtte forholde seg til den overordnete planen for Teie.

I 2018 ble det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse av for Teie (DIVE-analyse). Hovedmålsettingen var å kartlegge både bevaringshensyn og fortettingspotensial for Teie sentrum. Analysen sier at Teie sentrum har regional/nasjonal verdi som en viktig del av hagebyutbyggingen: «Området er sårbart for større bygningsvolumer. Det er rom for fortetting på ledige tomter, men store, nye bygningsvolumer vil virke negativt på miljøet.

Anbefaler ikke planen

Kommunedirektøren skriver i saksframlegget at hun er positiv til utvikling av og i Teie sentrum og at det er vedtatt at Teie sentrum skal utvikles videre med tanke på både næring og boliger. Hun understreker at en utvikling av området som sentrumsområde betyr at det må kunne bygges nye bygg med noe større volum enn eksisterende bygninger i området.

«Dette må imidlertid skje i harmoni og med respekt for eksisterende bebyggelse, både den bebyggelsen som er regulert som verneverdig og eksisterende boligbebyggelse tilgrensende sentrumskjernen», skriver kommunedirektøren.

Hun konkluderer på bakgrunn av dette med at hun ikke kan anbefale utbyggers plan overfor politikerne slik den foreligger i dag. Skal utbygger kunne gå videre med planene, blir det på de vilkårene som følger av kommunedirektørens innstilling:

  • Gesims- og mønehøydene i planarbeidet må forholde seg til Teiegårdens gesims- og mønehøyder.
  • Nybygg/tilbygg må utformes i harmoni med og underordne seg hovedbygningen/bygningsmiljøet når det gjelder plassering på tomt og i forhold til gate, møneretning, størrelse, høyder, volum og form, proporsjoner, materiale og fargebruk. Det er en forutsetning at tilbygg/nybygg ikke reduserer visuelt de estetiske og kulturhistoriske verdiene knyttet til hovedbygning/bygningsmiljøet og at det harmonerer med omkringliggende bebyggelse.
  • Det tillates ikke tette fasader på gateplan mot Engveien og Smidsrødveien. Der det verken skal være boliger eller forretning, må fasadene visuelt gi inntrykk av at det er enten forretning eller bolig i første etasje langs Smidsrødveien, Ørsnesalleen og Engveien.
  • Skal Engveien 2 benyttes til kombinert formål, må bygningsmassen som foreløpig er skissert reduseres mht. til høyde og omfang slik at den harmonerer mer med omkringliggende bolighus.
  • Det tillates kun to adkomster fra Engveien til parkeringshus i Smidsrødveien 13/Engveien 2.
  • Mot boligeiendommene i syd og øst må byggegrensene forholde seg til plan- og bygningsloven. Mot Ørsnesalleen og Engveien må byggegrensene vurderes nærmere i planarbeidet.
  • Det skal vises tilstrekkelig med parkering for biler og oppstillingsplasser for sykler for bolig, kontor og forretning iht. kommuneplanens krav.