Nøtterøy kommune har fått en søknad om restaurering av en steinlåve i Oslebakkveien 24 på Veierland, og både Fylkesmannen og Vestfold fylkeskommune har sett på saken, etter at kommuneutviklingssjefen i Nøtterøy kommune allerede har uttalt seg positivt.

Her kan du lese sakspapirene . Hvis du vil se hvordan låven så ut før og hvordan den ser ut nå, kan du trykke her.

Per i dag er det omtrent bare grunnmuren som står igjen.

LES OGSÅ: De vil bevare gamle Teie skole

LES OGSÅ: Raser mot det de mener er rasering av hagebyen

Fylkesmannen i Vestfold uttaler seg positivt til dispensasjonssøknaden.

Kan bli en severdighet for Veierland

– Tiltaket innebærer at bygningen blir reddet og satt i stand, noe som er til nytte for allmennheten på flere måter. Å bevare et kulturminne som kunnskapskilde, for låven er en del av et verdifullt maritimt kulturmiljø, skriver Tine Karlsvik hos Fylkesmannen.

Det kan bli en severdighet og et turmål, for grunneieren vil gi allmennheten fri tilgang over sin eiendom samt anledning til å gå rundt låvebygningen for å betrakte den på nært hold, skriver hun.

Låvebygningen vil bli profilert som severdighet på turkart over Veierland, og Oslfjordens Friluftsråd har takket ja til tilbud om å oppbevare 4 kanoer eller kajakker som tilhører kystledhytta.

Dessuten er låven skjemmende, slik den står i dag.

Denne bygningstypen er sjelden i vestfoldsammenheng, med få kjente tilsvarende eksempler bevart.

På eiendommen ligger det i dag en helårsbolig benyttet som fritidsbolig og to uthus. Det er Per Lousi Bjelke som står som eier av eiendommen.

Kulturarvavdelingen er også begeistret

Den aktuelle steinlåven på ovennevnte eiendom har et langt fremskredet forfall og må betraktes som en ruin, skriver kulturarvavdelingen i Vestfold fylkeskommune.

Bygningen er SEFRAK-registrert med antatt tidfesting til siste kvartal av 1600- tallet.

Bygningen var opprinnelig del av et tidligere gårdstun hvor to eldre våningshus fortsatt er bevart. Eiendommen ligger fritt og fremtredende i et intakt og velbevart kulturmiljø ved sjøen i Oslebakksundet på Veierland.

– Stedet har en lang og rik kulturhistorie knyttet til maritim virksomhet og gjestgiveridrift, skriver de videre.

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt som LNF, men har ingen formell vernestatus utover de generelle bestemmelsene i overordnet planverk.

Det aktuelle kulturmiljøet i og rundt Oslebakksundet tillegges på grunn av sin rike og spesielle historie og mange bevarte kulturminner høy lokal kulturminneverdi.

Skryter av tiltakshaveren

I dag er som nevnt bygningens tilstand svært dårlig, med kun deler av den opprinnelige murdelen bevart. Bygningstypen er i vestfoldsammenheng sjelden, med få kjente tilsvarende eksempler bevart.

– En restaurering og tilbakeføring basert på antikvariske prinsipper vil styrke kunnskapen om denne typen bygninger og høyne autentisiteten og kulturminneverdien til anlegget og det omkringliggende kulturmiljøet vesentlig, skriver de.

Fylkeskommunen anser at historiske kilder, beskrivelser, fotografier samt dokumentasjon gjennomført på stedet gir et godt grunnlag for en restaurering og rekonstruksjon.

– Tiltakshaver har i tillegg vist god innsikt i antikvariske prinsipper for tilbakeføring og restauring. Resultatet av de gjennomførte arbeidene så langt viser en grundighet og nøyaktighet som bør støttes og oppmuntres, skriver de

Prosjektet har i tillegg potensial for å styrke og formidle kunnskap om historiske håndverksteknikker og materialer.

Vestfold fylkeskommune vil på bakgrunn av det høye antikvarfaglige nivået samt anleggets og kulturmiljøets høye verdi, derfor kunne fremheve, støtte og anbefale dette prosjektet.