Nylig skrev Øyene om Ole Henrik Morgenstierne, som eier et gårdsbruk med mye mark i Holtekjærstranda på Tjøme. Kyststi i området har han alltid vært positiv til.

Nå sier han imidlertid nei til merking av kyststi på egen eiendom, om ikke kommunen tvinger gjennom kyststi på naboeiendommene også. Både sør og nord for Morgenstiernes eiendom er det nemlig grunneiere som ikke ønsker kyststi over sine strandtomter, og dermed legger kommunen opp til en løsning med å merke utenom disse.

- En sti bare på min eiendom, som i tillegg er beite for kyr, er rart. Flere andre steder foreslår kommunen sti nærme hus, mens disse som har strandeiendom skånes. Da skjermer de bebyggelsen på strandeiendom, sa Morgenstierne blant annet til Øyene.

Han etterlyste også en er helhetlig plan fra kommunen for merking av kyststi.

DU KAN LESE HELE SAKEN HER:

- Nærmest som en ferdselshindring i seg selv

Siri Smith-Meyer Jonassen var i sin tid en av de to som tok initiativ til merking av denne kyststien nordøst på Tjøme, fra Bustangen til Hulebak. Hun er politiker i Felleslista Rødt/SV og sentral i facebookgruppa "Vi som vil ta vare på allemannsretten i Færder kommune".

På sistnevnte gruppe har hun kommentert nettopp denne saken.

- Hva vil kommunen med kyststi-merking? Dersom man viser folk vekk fra utmarksområder langs sjøen gjennom å merke, mener jeg at merkingen blir helt mot sin hensikt og nærmest som en ferdselshindring i seg selv. Sånn vil kyststimerking bidra til økt privatisering av kysten og virke mot lovens hensikt. Det vil stride mot kommunens oppgave med å ivareta allmenn ferdsel, etter min mening. Merking av kyststi på denne strekningen ble vedtatt politisk våren 2019. Jeg regner med at hensikten ikke var å vise folk vekk fra utmarksområdene langs sjøen, skriver hun der.

- Helt feil

For det er ikke slik at Færder kommune er i tvil om hvorvidt det er utmarksområder det er snakk om på Morgenstiernes naboeiendommer.

Hos naboen i sør, Grimestadstranda 25c, har det i årevis foregått en ferdselsstrid. Kommunen vurderte nedre del av eiendommen som utmark og har pålagt fjerning av stengsler. Det var politikerne enstemmig for, og heller ikke Statsforvalteren har gitt eierne medhold etter at de klaget.

LES MER HER: Politikerne var helt enige om omstridt stengsel på Tjøme - nå har Statsforvalteren sagt sitt

På eiendommene nord for Morgenstierne, ba Oslofjordens Friluftsråd Færder kommune om en vurdering av innmark/utmarksspørsmålet for en tid tilbake. Kommunen kom da fram til at på samtlige eiendommer er strandlinjen og arealet med ferdselsåren på eiendommene utmark. Dette innebærer at allmennheten lovlig kan ferdes hele året langs sjøen over eiendommene, ifølge friluftslovens bestemmelser. To av eiendommene tilhører Joakim Varner, en tilhører hans mor Turid Varner og en eiendom tilhører Elsa Agnes Marie Mathisen.

LES MER: De ville vite om det er lov å gå over flere eksklusive Tjøme-eiendommer - her er svaret: - Skal de stå på torvet og rope ut om dette?

- Da syns jeg det blir helt feil å merke en kyststi som guider folk vekk, når det er vedtatt at disse områdene er utmark, sier Jonassen til Øyene.

- Hadde jeg gått langs kysten og sett et skilt som viste meg vekk, så hadde jeg jo tatt for gitt at det ikke var lov å gå der.

- Urealistisk

- Hva tenker du om dette, som initiativtaker til merkingen av kyststi her?

- Jeg tenker at alle selvfølgelig ønsker frivillige avtaler med grunneiere. Men det er urealistisk å få til avtaler fullstendig basert på frivillighet overalt. Da synes jeg kommunen bør bli enig med seg selv om de vil merke kyststi eller ikke. Det blir fort problematisk med tanke på likebehandling når noen sier ja og andre nei. Også for dem som eventuelt skulle få merking over sin eiendom som ikke bor rett ved sjøen, som i forslaget det er snakk om her. Noen er selvfølgelig tvilstilfeller med innmark, det forstår jeg. Men jeg tror ikke vi kan forholde oss til en urealistisk idé om at alle sier ja frivillig når de får spørsmålet, svarer Jonassen.

Kjetil Johannessen, avdelingsleder for plan og friområde i Oslofjordens Friluftsråd, har tidligere snakket om muligheten kommunen har gjennom Friluftsloven for å merke kyststi på annen manns eiendom i utmark selv om grunneieren er negativt innstilt til kyststi.

LES OM DET HER: Hva kan kommunen gjøre når flere grunneiere nå sier nei til kyststi? Vi har spurt Kjetil

- Friluftsloven sier at kommunen har rett til det. Det er et spørsmål kommunen må vurdere. Så er det naturlig at det kommer til politisk behandling. Å guide folk vekk fra utmarksområder langs kysten blir i alle fall helt feil, mener Jonassen.