(Tønsbergs Blad)

Han er tidligere leder av Interessegruppen for Torås fort og vil helst ikke at historien han kjenner derfra skal gjentas.

– Vi må lære av det som skjedde på Torås fort. Det ble tragisk, sier Bakkebø.

Torås fort på Tjøme er et av landets best bevarte militære anlegg fra andre verdenskrig. Da Forsvaret skulle avhende området, ble Øvre leir med historiske bygg solgt til en privat aktør. Tidligere Tjøme kommune overtok den ubebygde delen av fortet med fjellryggene og kanonene som skulle åpnes for allmennheten. I etterkant ble det en konflikt mellom de allmenne og private interessene. Den nye eieren har nemlig vist til at han kan nekte allmenheten å bruke stiene som leder opp til fjellryggene og kanonene.

( Saken fortsetter under bildet )

Krevde å bygge ny hytte

Stiene ligger nemlig på hans eiendom og anses som innmark fordi de går nærme husveggene. Eieren krevde å bygge en splitter ny hytte midt i dette unike militærhistoriske landskapet mot at folk skal få lov til å gå på stiene. Kommunen gikk med på dette for å sikre allemneheten tilgang til området.

– Det er tragisk at dette har skjedd. Det er ødeleggende for miltærhistoriske kulturminner og kulturmiljøer. Den nye hytta er bare fem meter fra fredede bygg i øvre leier, sier Bakkebø.

Han mener at dette kunne vært unngått hvis Forsvarsbygg som forvalter Forsvarets eiendommer, hadde laget en reguleringsplan før salget.

Nå er det en ny prosess med en ny eiendom som Forsvaret skal avhende – attraktive Håøya i Vestfjorden. Øya har stor militærhistorisk verdi med sitt festningsverk fra 1891. Det skal være det best bevarte anlegget fra unionsoppløsningen i 1905. I tillegg har øya stor frilufts- og naturverdi med et rikt insekts- og planteliv.

( Saken fortsetter under bildet )


– Da blir det bråk

I likhet med Torås fort ønsker kommunen å overta ubebygde områder på øya som et friområdet for allmennheten. Også her legges det opp til at de vernede bygningene skal bli fritidsboliger. Forsvarsbygg søker nå om dispensasjon for å fradele 19 eiendommer som skal selges på det private markedet. Bakkebø mener at politikerne ikke må innvilge dispensasjonssøknaden.

– Hvis de gir dispensasjonen, blir det bråk. Du vet ikke hva som skjer i ettertid. Det må være klare linjer for hva de som kjøper eiendommer har lov og ikke lov til å gjøre. Det må ikke være tvil.

Han mener at kommunen skal bruke paragraf 19 i kulturminneloven som freder et område rundt et fredet kulturminne, eller at det må lages en reguleringsplan som setter klare rammer.

– Det er det minste vi må kreve, sier Bakkebø som er medlem i Senterpartiet.

Bildeserie

Bygningene på Håøya

– Trenger ikke å være snille

Men Forsvarsbygg har gjort det klart at de ikke ønsker å lage en reguleringsplan. Bakkebø mener at kommunen og politikerne må ta styringen.

– Kommunen trenger ikke å være snille med Forsvarsbygg. Det er kommunen som får svi i etterkant, da det kan bli mye rot og konflikter uten en plan. La Forsvaret regulerer dette nå, sier Bakkebø.

Færder-administrasjonen er positiv til å innvilge dispensasjonssøknaden og mener de vil sikre allmennhetens tilgang til stier på steder der det kan oppstå konflikter, gjennom tinglyste heftelser. Bakkebø mener at dette ikke er god nok sikring for fremtiden.

– Å legge dette som private heftelser i skjøte, koker bort i kålen. I ettertid kan privatrettslige heftelser reguleres bort, og ikke alle heller skjønner hva disse heftelsene innebærer, sier Bakkebø.

( Saken fortsetter under bildet )

– Kanprivatiseres bit for bit

Ved å lage en reguleringsplan kunne kommunen også slippe å håndtere en rekke dispensasjonssøknader som kommer i etterkant. De ny eierne må nemlig søke om bruksendring hvis de vil bruke husene som fritidsbolig. Dette skriver administrasjonen i sin utredning av plankrav i denne saken:

«Fradeling av enkelteiendommer vil derfor innebære et høyt antall dispensasjonssøknader i etterkant. Det er på det rene at et høyt dispensasjonspotensial vil kunne innebære ulemper for omgivelsene. Bruksendringer, og andre tiltak vil kunne innebære at øya privatiseres bit for bit. Videre at en slik privatisering skjer uten konkret planlegging, slik det kunne vært i rammene i en reguleringsplan. I tillegg vil et stort antall enkeltdispensasjoner være tid- og ressurskrevende for byggesaksavdelingen.»

Likevel har administrasjonen etter en helhetsvurderingen landet på at å anbefale politikerne å gi dispensasjon til fradelingen av eiendommer, fremfor å kreve en reguleringsplan. Dette er i tråd med Forsvarsbyggs ønske. Forsvarsbygg vil ikke lage en reguleringsplan fordi det er en omfattende prosess som vil ta lang tid. Prosjektleder Trond Norby i Forsvarsbygg har vist til store kostnader med vedlikehold av bygningene på øya.

– Jeg ser ikke at det er behov for å kjøre en prosess med reguleringsplan som kan ta to-tre år. Det utsetter bare saken. Det er skissert klare eiendomsgrenser og kommunen har satt vilkår i forhold til parkering osv. I tillegg er det begrensninger og rammer for bruken i forhold til gjeldende vernebestemmelser da alle byggene er fredet eksteriørmessig. Jeg ser ikke at en reguleringsplan nødvendigvis ville gjort det noe klarere. Jeg ser det som hensiktsmessig at de nye eierne får anledning til å kunne tilpasse fremtidig bruk av bygningene ut fra sine behov og interesser, sa Nordby tidligere til Tønsbergs Blad.

Håøya

  • Håøya er en øy i Vestfjorden, nord for Veierland
  • Tidligere et militært festningsverk fra 1891 – skal være det best bevarte anlegget fra unionsoppløsningen i 1905
  • Det er 25 vernede, forsvarshistoriske bygninger på øya og flere kanonstillinger
  • Håøya var et underbruk av Alby på Veierland
  • Håøya eies av Forsvarsbygg og fungerte i mange år som feriesenter for forsvarets ansatte
  • I 2016 ble Håøya feriesenter vedtatt nedlagt og det ble besluttet å selge øya.
  • Håøya er på 466 mål og er for det meste dekket av skog.
  • Øya har et rikt insekts- og planteliv
  • Håøya er vurder som særlig verdifullt kultur- og naturlandskap og friluft hvor allmennheten har særlige interesser

Kilde: Wikipedia og Færder kommune

Tok « time out»

I slutten av august ble politikerne orientert om, på en befaring på Håøya, at hvis de ikke gir tillatelse til fradelingen, vil Forsvarsbygg selge hele Håøya til en privat aktør. Da er det ikke sikkert at kommunen vil få en avtale med ny eier om et friområde og et kaianlegg for allmennheten, fikk politikerne beskjed om.

– De må gjerne selge hele øya. Da må den som kjøper lage en reguleringsplan, sier Bakkebø.

Etter befaringen på øya behandlet politikerne saken, men valgte å utsette den.

– Vi føler det er for mange løse tråder, så vi ble enige om å utsette saken for å belyse den enda bedre og kunne få svar på alle spørsmål. Dette er en viktig sak. Når vi skal treffe et vedtak må vi være helt sikre på grunnlaget, sa utvalgsleder Karen Lie (Ap) etter møtet.

Politikerne vedtok å ha et arbeidsmøte om saken på neste hovedutvalgsmøte, onsdag 21. september. Lie ba kollegene i utvalget å sende spørsmål og forslag på forhånd slik at administrasjonen kan forberede svarene.