Fritidstomtene på Håøya skal ut i det private markedet, men kommunen har ikke behandlet søknaden enda

Til sammen er det snakk om 14 tomter som det søkes om dispensasjon til fritidsbebyggelse for og fire tilleggstomter til disse.