(Tønsbergs Blad)

Tirsdag går representanter for ledelsen i Færder og Hvaler nasjonalparker om bord i forskningsskipet Simrad Echo for å se hva den nyutviklede undervannsfarkosten Hugin kan gjøre for å skaffe ny kunnskap om forholdene på havbunnen i de to nasjonalparkene.

Økologisk grunnkart

– Hensikten er å lage et økologisk grunnkart, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli i Færder Nasjonalpark. Kartleggingen er en del av arbeidet med å gjøre fjorden friskere.

Det er fastslått at den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte og viktige leveområder som tareskog og ålegressenger har gått tilbake de senere årene. Forskerne peker på flere årsaker, blant annet forurensning og kraftig beskatning av kysttorsken som nå skal få sine fredningssoner.

Havforskningsinstituttet, Kongsberggruppen, NIVA, Norges Geologiske undersøkelser og Kartverket deltar i prosjektet «Frisk Oslofjord».

– Dette arbeidet er viktig for å kunne anbefale riktige tiltak og en bærekraftig forvaltning i framtiden. Hovedmålet er å få tilbake stabile og høstbare fiskeressurser i fjorden. Slik er det ikke i dag, sier Strandli.

 

Fant flyvrak

Med Hugin kan man kartlegge store områder på kort tid med gode resultater. Hugin avdekket for en tid siden vraket av et tysk sjøfly fra andre verdenskrig på havbunnen lenger inne i fjorden. Ved hjelp av de skarpe bildene kunne eksperter raskt fastslå flytypen.

Det er stilt høye forventninger til resultatet av kartleggingen med Hugin. Blant annet ønsker nasjonalparkstyrene og prosjektledelsen å avdekke utbredelse og tilstand i de marine naturtypene, økologiske sammenhenger i fjordsystemet, forekomster av miljøgifter, topografi og oseanografiske data, blant annet strømforhold og forekomster av maritimt avfall.

Med Hugin kan man også avdekke kulturminner og skipsvrak på havbunnen.

Åpent for alle

Det skal lages undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole som gjøres tilgjengelig for skolene i regionen gjennom en kunnskapsbank. Besøkssentrene for nasjonalparkene på begge sider av fjorden blir sentrale på ungdomsskolenivået. Videregående skoler vil få tilbud om feltarbeid fra skip i nasjonalparkene.

 

Også mediene og folk flest skal få tilgang til materialet.

– Kunnskapsbanken vil også være tilrettelagt for medier og allmennheten., sier Strandli.

Demonstrasjon av Hugin

Demonstrasjonen tirsdag er todelt. Første del foregår om bord i Simrad Echo ved Husøy brygge med beskrivelse av prosjektstatus, framvisning av kartleggingsutstyr og visning av data som er samlet inn så langt i feltarbeidet.

Andre del foregår ute på fjorden med demonstrasjon av kartleggingsteknologi fra Kongsberggruppen, særlig den autonome undervannsfarkosten HUGIN.