Sterkere lokalt selvstyre i byggesaker

MER LOKAL STYRING: Høyre-politikerne Tom Mello og Kårstein Eidem Løvaas ber om at mer makt overføres til kommunene i byggesaker.

MER LOKAL STYRING: Høyre-politikerne Tom Mello og Kårstein Eidem Løvaas ber om at mer makt overføres til kommunene i byggesaker. Foto:

Av

Vi foreslår å gi kommunen mye større frihet til selv å finne den beste løsningen i byggesaker. Det er bra fordi som regel vet man dette best lokalt.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Tønsbergs Blad) De aller fleste synes det er bra at vi holder strandsonen og fine naturområder åpne og tilgjengelige for folk flest. Dette oppnås ved at det offentlige kjøper opp aktuelle områder og ved at politikerne gjennom kommuneplanen bestemmer hvilke arealer som skal være avsatt til landbruk, natur og friluftsaktiviteter (LNF-områder). Her tillates ikke utbygging selv om eiendommer er i privat eie.

Noen steder er det likevel hus og hytter i strandsonen, selv om det lenge ikke har vært tillatt å bygge der. Dette var ikke like restriktivt for noen tiår tilbake. Når eierne av slike eiendommer ønsker å vedlikeholde og bringe disse eldre byggene opp til «dagens standard» oppstår ofte en interessekonflikt. Lovverket sier noe om hva som skal til for å bygge i LNF-områder, og dette har Fylkesmannen håndhevet slik at nødvendige og ubetydelige påbygg på hus og hytter har blitt hindret.

Bygge på tidsmessig sanitæranlegg

Høyre er tilhengere av en mest mulig tilgjengelig strandsone, men vi har også forståelse for at eiendommer som ble bygget på lovlig vis for lang tid siden, trenger modernisering for å tjene som bolig eller hytte med dagens normale krav til standard. En typisk dispensasjonssøknad kan dreie seg om å bygge på noen kvadratmeter for å få et tidsmessig sanitæranlegg. En slik utvidelse innebærer gjerne at det hverken er en fordel eller til ulempe for allmenheten. Vilkårene for dispensasjon vil i slike tilfeller ikke være til stede slik reglene er i dag.

På Færder Høyres initiativ har Høyres kommuneforeninger langs kysten i hele vårt nye fylke, fra Kragerø i sør til Holmestrand i nord, samlet seg om et innspill for å få en mer praktisk tilnærming i byggesaker. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå ut et forslag på høring som vil overføre mer makt fra staten til kommunene. Dette forslaget vil gi kommunen mye større frihet til selv å finne den beste løsningen i byggesaker. Det er bra fordi som regel vet man dette best lokalt.

Mer makt til kommunene

Departementet ønsker med dette å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det foreslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov, hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. For innbyggerne betyr dette enklere og raskere saksbehandling, og at huseier lyttes mer til når det er snakk om fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom. Vi føler oss trygge på at det ikke blir bygget mer nytt ved vannkanten med denne endringen, men at eksisterende bygningsmasse skal bli godt vedlikeholdt.

Fylkesmannen som klageinstans vil kunne foreta en overprøving av skjønnet, men skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen.

Vi håper forslaget blir vedtatt og at vi med dette vil få en praksis hvor folk skal få mulighet til å oppdatere sine bygninger i takt med tiden. Det behøver ikke å være noen konflikt mellom det å la folk ivareta sine eiendommer og det å sikre allmenhetens tilgang til strandsonen. Med Høyre ved roret vil myndighetene gi mer makt til kommunene og samtidig fortsette å bidra til oppkjøp og tilgjengeliggjøring av strandeiendommer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken