(Tønsbergs Blad)

I Vestfold ligger togstasjoner tett. Sandefjord har i dag tre: sentrum, Torp og Stokke). Men, kan de i fremtiden alle være et knutepunkt? Nei, det synes jeg ikke.

Fremtidens togstasjoner skal være et knutepunkt for persontransport. Et kollektivknutepunkt, der vi bytter mellom ekspresskollektiv (tog) og lokalkollektiv (buss). I en slik visjon fins det kun plass for to ekspressknutepunkter i nærheten av hvor jeg bor; ett for Tønsberg og ett for Sandefjord.

Jeg mener at det i Tønsberg skal være kun ett ekspressknutepunkt. Plasseringen av dette punktet trenger nødvendigvis ikke være der hvor dagens togstasjon ligger. Det som er viktig for meg er at det fra fremtidens togstasjon er utbygd lokalkollektiv (busser) som frakter passasjerer videre. Det samme mener jeg skal gjelde for Sandefjord.

Hva med innbyggere for tettstedet Stokke eller andre tettsteder (Vear hvor jeg bor)? Kan vi få status som et kollektivknutepunkt mellom ekspress- og lokalkollektivtrafikk? Nei. Tettsteder skal ikke oppnå slik status. Ekspressknutepunkter for kollektivtransport skal kun være forbeholdt noen få. Folk flest skal ta bussen til togstasjonen. Man kan ikke forvente at et slikt ekspressknutepunkt skal være i gangavstand fra sitt hjemsted.

For at kollektivknutepunktet skal fremstå som attraktivt for persontrafikk, må lokalkollektivtilbudet være godt. Lokalkollektivtilbudet må utvikles slik at det fremstår som et effektivt, komfortabelt og økonomisk alternativ til det å bruke egen bil.

En helhetlig plassering av kollektivknutepunkter omfatter flere aktører/parter med ulike interesser, mål og ressurser. Ikke alle dagens togstasjoner kan bli et fremtidig ekspressknutepunkt.

De siste dagers debatt har vært omkring hvor toget skal gå; om togtraséen skal være her eller der, og så videre. La oss heller diskutere hvor toget skal stoppe. Dette skal være et byrom hvor mennesker møtes. La oss få knutepunktutvikling som et viktig virkemiddel for å fremme bruk av kollektivtransport.

Rune Øverland