(Sandefjords Blad)

Anbefalingen om å sikre fysisk åpenhet for allmennheten i strandsonen i sentrum er begrunnet i kommuneplanen, der FNs bærekraftsmål har fått en sentral plass (se faktaboks).

Bruken av nære sjøarealer med mye bebyggelse

Sandefjords Kommuneplanen, med samfunnsdel, handlingsdel og arealdel 2019–2031. FNs bærekraftsmål nr. 17. pkt. 2):

2) PLAN FOR REKREASJON OG TILGJENGELIGHET I INDRE SANDEFJORDSFJORDEN

Sentralt i denne oppgaven er framtidig bruk av de nære sjøarealene hvor det er mye bebyggelse. Bevissthet om allmenn tilgang til sjøen, sammenhengende tur- og rekreasjonsarealer, fordeling av offentlig og privat areal for boliger i sjøfronten, framkommelighet for gange, sykkel og kollektiv er viktige aspekter. Utredning av ferje for gående og syklende mellom Framnes og indre havn kan inkluderes i dette arbeidet, det samme kan Bydelspark Kilen. Planen bør følge opp mulighetsstudiet for Indre havn.

Kilde: Sandefjord kommune

Sikret ikke ferdsel i regulering eller byggesak

I et brev til ett av sameiene i Vesterøyveien 27. november 2019 opplyser enhetsleder byggesak Mette-Marit Juel Gulliksen at det har sviktet i gjennomføringen. Bakgrunnen for brevet var en klage til kommunen på et «gjerde» på nordsiden av Sjøhusene.

Enhetslederen skriver: «Intensjonen med reguleringsplanen var å legge til rette for allmenn ferdsel mellom brygga og bebyggelsen, men dette ble ikke sikret, verken i plankartet eller i bestemmelsene. Det ser ikke ut til at allmenn ferdsel er blitt sikret gjennom byggesakene heller». Brygga inngår i stedet i de to sameienes fellesareal.

Krevde ikke, men ba om at porten fjernes

Styreleder Bjørn Ullebust i Sameiet Sjøhus B (Vesterøyveien 13) viste i svarbrevet til kommunen at det ikke dreier seg om et stengsel, fordi det ikke var et gjerde, men en port som kan åpnes. Den ble satt opp på grunn av pågående vedlikeholdsarbeider. Sameiet viste til at området er innmark, og la også ved tegninger som viser tilgang mellom bygningene.

Fordi reguleringsplanen trumfer kommuneplanen valgte administrasjonen ikke å kreve tiltaket fjernet. Men med bakgrunn i bærekraftsmålene ønsket kommunen at det ikke settes opp stengsler i området rundt indre havn. «Sandefjord kommune anbefaler derfor at porten fjernes, både på bakgrunn av intensjonen med reguleringsplanen og kommuneplanen», skrev Juel Gulliksen til sameiet. Ifølge enhetslederen ønsket «de fleste beboerne i nummer 15 at adgangen til brygga åpnes, slik den var tidligere».

Snaut tre år senere står porten der fremdeles. Og kommunen kan ikke gjøre noe.

Møtte stengsel etter å ha gått der i årevis

Ola Vestad har hatt sommerhus i Brydesgate i sentrum i mange år. Han tilbrakte barndommen på 60-tallet i Sandefjord, og er bosatt på Lillehammer. – Jeg og ungene har i alle år gått på brygga foran Sjøhusene om sommeren. Plutselig kom stengselet opp. Da klagde vi til kommunen, forteller han. Vestad innrømmer at han ble kraftig irritert over det han oppfattet som stengning av passasjen. Men han tilføyer at de aldri har blitt jagd bort.

Det har også kommet opp skilt der sameiet informerer om at området er «Privat». Vegetasjon, gjerde og blomsterkasse gjør at passasjen oppfattes som stengt. – Ingen liker å ta seg fram når det ser sånn ut. Jeg synes det er ganske ille at halve Kilenområdet med tilgang til sjøen er stengt for allmenn ferdsel, sier Vestad.

Nytt verktøy gir nye muligheter

Fungerende kommunedirektør og kommunalsjef for miljø og plan, Sindre Væren Rørby, bekrefter at kommunen i dag ikke har verktøy til å pålegge fjerning av porten, og ikke får til alt de ønsker i strandsonen med frivillighet.

– Vi får derfor ikke gjort noe med dette nå. Men når kommunestyret har vedtatt at vi kan bruke regulering i gjennomføringen av Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden, har vi fått et nytt verktøy som politikerne kan bruke til å få en helhetlig, god og rettferdig planlegging av strandsonen. Vi må gjøre dette formelt riktig. Kilen er ett av områdene innenfor det pågående planarbeidet. Området vil bli vurdert på lik linje med de øvrige innenfor Tranga, sier Væren Rørby.

Forberedt på støy

I første omgang vil kommunen gå i dialog, og forsøke å få til frivillige ordninger for økt tilgjengelighet i strandsonen. Det gjelder også Sjøhusene.

– Innenfor alle delområder av planen vil det bli vurdert alternative løsninger, og det blir en bred politisk involvering i arbeidet. Av tidligere erfaringer med strandsonesaker vet vi at det kan bli stort engasjement med mange forskjellige meninger. Vi må derfor regne med at det kan bli noe støy rundt rekreasjonsplanen, varsler Væren Rørby.