(Østlands-Posten)

– De trenger å vite at de har møtt noen som er villig til å gå ganske langt for å avdekke at de ikke følger reglene. Jeg har begynt å spare penger til rettssak. Jeg mener alvor, sier Inger Karlberg.

Hun og familien har siden 1960-tallet hatt hytte i Svinevika, hvor det nå er store planer på gang fra Larvik kommunes side. ØP har tidligere skrevet om at en av grunneierne reagerer kraftig på kommunens plan om bygging av parkeringsplass og pumpehus innenfor 100-metersbeltet.

– Jeg er mest opptatt av parkeringsplassen, og trafikken til og fra denne. På 90-tallet måtte vi gjøre store endringer for at det i det hele tatt skulle være hyggelig å beholde hytta.

Da reiv nemlig Inger og familien den originale hytta, og bygde opp en ny lenger inn på tomta, slik at den var mer skjermet for den forbipasserende trafikken.

– Vi kan ikke flytte hytta enda en gang. Det er ikke flere mulige steder å plassere den.

Vi graver i strandsonen

* Østlands-Posten og Sandefjords Blad samarbeider om et felles graveprosjekt der vi ser på forvaltningen av strandsonen.

* Spørsmål vi stiller er: Hvordan har det seg at kun henholdsvis 41,7 prosent og 32,7 prosent av strandsonearealet er tilgjengelig for folk flest i Larvik og Sandefjord, og hvor går utviklingen?

* Prosjektet er støttet av Fritt ord og Amedias gravefond.

* Har du tips? Da kan du sende det til ansvarlig redaktør i Østlands-Posten, Eirik Haugen, eller ansvarlig redaktør i Sandefjords Blad, Steinar Ulrichsen. Våre e-postadresser er: [email protected] og [email protected]

Har anlagt vegetasjon

Hun påpeker at hun synes det er hyggelig at folk bruker Svinevika og forstår at dette medfølger trafikk.

– Det er hvordan veien og den eksisterende parkeringsplassen brukes, og ikke minst vedlikeholdet, som er et problem, mener hun.

Parkeringsplassen er anlagt i et område som kommunen har regulert som grønnstruktur. Kommunen eier også arealet som de ønsker å omdisponere fra landbruk, natur og friluftsliv (LNF), til parkering.

Statsforvalteren om LNF

«Det er lovens klare hovedregel at det i områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-områder ikke skal tilrettelegges for andre formål. I forarbeidene til pbl. fastsettes det blant annet at LNFR-områder omfatter og skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk og skogbruk. I dette ligger at det vesentlige hensynet bak LNFR-formålet er at det avsatte arealet skal være ubebygd eller kun bebygget i forbindelse med landbruksvirksomhet.»

Kilde: Statsforvalterens veileder side 14

– Veien er privat, men disponeres under et noe løselig vedlikeholdsansvar fra kommunen. De verken salter eller vanner den om sommeren, så det støver hver gang en bil passerer. Støvet kommer rett inn på eiendommen og verandaen hos oss, forklarer hun.

Inger forteller at hun og familien har anlagt vegetasjon for å dempe mot støy, støv og visuelle plager.

– Folk kjører veldig fort på veien der, og kommunen har ikke gjort noen tiltak som sørger for senket fart. Dette er selvsagt ikke bare et problem med tanke på støvingen, men også med tanke på at det er mange barn i området.

Les kommunens svar lenger ned i saken.


– Går mot egen strandsonepolitikk

Grunnen til at det nå blir uholdbart med tanke på trafikken, er at kommunen har planer om å utvide parkeringsplassen. Inger mener også at kommunen i sine dokumenter toner ned at det allerede er etablert en stor parkeringsplass i et avsatt kommunalt grøntområde. Dette reagerer hun kraftig på:

– Den nåværende parkeringsplassen har plass til mellom 50 og 70 biler. Hvorfor i all verden må de absolutt ha en parkeringsplass med 20 biler til? Jeg har etterlyst en trafikkanalyse og en opptelling av biler på parkeringsplassen som underbygger deres mening om at det er et behov for å utvide, men de har foreløpig ikke hatt noen tall å presentere.

– I tillegg legges den nye parkeringsplassen innenfor strandsonen, noe vi har påpekt for kommunen. Vi synes jo det er spesielt at de går imot sin egen strandsonepolitikk.

– Vil forverre opplevelsen

Planen er at den nye parkeringen skal gruses og at det åpnes for rundkjøring på sletta ved bruk av den eksisterende parkeringsplassen.

– Dette vil forverre opplevelsesverdien av Svinevika betraktelig, mener hun.

– Det går da fra å være et tidligere grøntareal til å skape ytterlige trafikkfarlige situasjoner og fjerne noe som kunne vært barn og unges lekeareal. Mer enn to tredjedeler av kommunalt avsatt grøntområde skal nå brukes til parkering, legger hun til.

Inger påpeker at dersom kommunen disponerer den eksisterende parkeringsplassen på riktig måte, vil det være plass til både badegjester og de som går Kyststien. Hun mener derfor ikke er behov for flere parkeringsplasser.

– Det handler litt om kapasitet og det bærekraftige. Når den eksisterende parkeringsplassen her er full, er stranda mer enn full. Det er ikke behov for plass til flere biler, for det er ikke plass til flere mennesker.Et annet forslag

Hun forteller at flere av naboene har foreslått for kommunen å anlegge parkeringsplassen i sin helhet ved Kjerringvikveien, og bedt om at de skal se på en langsiktig plan om å avvikle parkeringen nede i vika og få en permanent løsning nær fylkesveien.

– Dette fjerner alle problemer med bruk av privat vei og forringelse av kommunalt grøntareal, og vil forhindre trafikkfarlig adkomst for besøkende. Parkering for handicap og vedlikeholdsarbeider kan allikevel fortsatt være der den eksisterende parkeringsplassen er nå, brukere av kyststien klarer en ekstra bakke og badegjester kan tilpasse seg forholdene.

– Ikke åpne for dialog

Da prosjektet startet ble det ikke sendt ut nabovarsler fra Larvik kommunes side. Inger gjorde kommunen oppmerksom på feilen to ganger med fem måneders mellomrom. Flere naboer ble også gjort oppmerksom på dette, samt Svinevika Vel. Disse fikk full støtte av kommunens tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad da han ble kjent med saken, opphevet tillatelsen og oppsummerte slik:

«Rammetillatelsen (...) var beheftet med saksbehandlingsfeil, nærmere bestemt manglende nabovarsling (...). Et av hovedhensynene bak varslingsregelen er å gi interessenter en konkret oppfordring til å komme med sine merknader (...). Slik konkret oppfordring fikk aldri naboer og gjenboere i denne saken.»

– Naturlig å gå i dialog

I andre runde av søknadsprosessen sendte kommunen ut nabovarsler. Inger mener imidlertid fortsatt ikke at de tar tilbakemeldinger med i betraktningen.

– De har skrevet mange kommentarer til de ulike merknadene vi kom med, men det var ikke åpent for noe diskusjon. Det var ikke snakk om noen imøtekommelse i det hele tatt, bare konsulentfirmaets forklaring på hvorfor det måtte være sånn.

– Vi savner en reell medvirkning, slik lovverket legger opp til før avgjørelser tas. Det er naturlig å gå i dialog og foreta befaringer. Her har muligheten for kommunen vært til stede for dette i over et år, supplerer hun.

– Kommer ikke til å gi meg

Hun opplever at kommunen er negative til hytteeierne i Svinevika.

– De oppfører seg veldig arrogant, og er negative overfor oss som har hytter her. De er nok litt lei av meg, for jeg har vært tydelig og jeg kjenner dette systemet godt, ettersom jeg selv jobber i fylkeskommunen. Men jeg kommer ikke til å gi meg, legger hun til.

Helt siden prosjektets start mener Inger at hun har gjort sitt for å prøve å ha god kommunikasjon med kommunen.

– Jeg synes det er frustrerende at vi ikke kan sette oss ned som voksne mennesker og snakke sammen. Da tror jeg vi fort kunne kommet til noen mulige løsninger.

Hun poengterer at for henne handler det om å se det store bildet.

– Det handler om det store bildet, de gode verdiene og hva som vil forbedre, ikke forringe, Svinevika for alle. Anleggelse av et felles system for vann- og avløp, applauderer vi og ingen av oss ønsker å forsinke dette. Men arealet og utformingen på overflaten, samt sikkerheten til systemet, har vi stilt spørsmål ved i Svinevika. Det er vel ikke urimelig? spør Inger.

– Dessverre har ikke kommunen vært åpne for dialog eller å høre våre argumenter i det hele tatt, legger hun til.

Etter planen skal saken vurderes i planutvalget i Larvik kommune mot slutten av august. Inger er imidlertid klar på hva hun vil gjøre videre dersom kommunen opprettholder vedtaket.

– Som hytteeiere kan vi ikke leve med å se at kommunen ødelegger. Da blir det rettssak, avslutter hun.

– Søkt dispensasjon

ØP har henvendt seg til kommunen for å få svar på en del av Inger Karlbergs uttalelser. Det er Ragnar Kløverød, rådgiver for park og friområder i Larvik kommune, som har besvart spørsmålene.

På grunn av det omfangsrike svaret har ØP valgt å ta med hovedpunktene her. Du kan lese spørsmålene og svarene i sin helhet nederst i saken.

Når det gjelder at Karlberg mener å ha informert kommunen om manglende nabovarsel ved to anledninger, med fem måneders mellomrom, er kommunens svar at de har ryddet opp i dette.

– På grunn av klagene som kom inn, ble tillatelsen for parkering, oppgradering av grøntområdet, pumpestasjonen og nødoverløpet trukket tilbake. Dette ble omsøkt på nytt med korrekt nabovarsling, og vi har nå et gyldig vedtak på disse punktene, svarer han.

Kløverød sier imidlertid at parkeringsutvidelsen skjer på kommunal grunn, og på et areal som ikke er i bruk som grøntareal:

– Resterende grøntareal nærmere stranda blir for øvrig oppgradert samtidig med prosjektet. En del av den utvidede parkeringen og pumpehus/toalett kommer på innsiden av 100-metersbeltet. Det er søkt dispensasjon for dette, sier han.


– Skal være åpen for dialog

At Karlberg ikke opplevde at tilbakemeldingene hun kom med hadde en reell medvirkning, og at kommunen har vært lite åpne for dialog, det beklager han:

– Tilbakemeldingene på nabovarslene ble tatt med i saksbehandlingen hos Byggesak, noe som er normalt i slike saker. Vi beklager at hytteeieren opplever at hennes merknader ikke har blitt tatt hensyn til, men de er blitt vurdert.

Opplever dere selv at dere er åpne for dialog?

Kommunen skal være åpen for dialog med alle berørte parter i en slik prosess. Vi forstår generelt at noen kan mene at dialogen ikke har vært god nok, spesielt om man ikke får medhold, sier Kløverød.

Vil forholde seg til eventuell rettssak

– Hvordan sørger dere for at innbyggernes innspill blir lyttet til?

– Innspill fra berørte parter er en del av saksbehandlingen i veldig mange kommunale saker.

– Dersom kommunen opprettholder det eksisterende vedtaket, varsler hytteeieren at hun går rettens vei. Hva tenker dere om det?

– Hun har jo rett til å gjøre det, kommunen vil forholde seg til en eventuell rettssak dersom dette blir aktuelt.