(Tønsbergs Blad)

For å få realisert sine byggeprosjekter i Tønsberg har utbyggerne blitt stadig mer pågående. De driver ikke bare med lobbyvirksomhet rettet mot de faglige og politiske etater i den kommunale forvaltningen, nå går de også ut i mediene og belærer innbyggerne om nødvendigheten av mer byutvikling og hva som er passende arkitektur. Det ligger i sakens natur at dette er markedsføring og selvskryt og ingen sann opplysning om produktet er i samsvar med lovverk, kommuneplaner og innbyggernes interesser.

Christoffer Jonstang er en utbygger som bare vil det beste for Tønsberg og byens innbyggere. Han er stadig ute i mediene for å korrigere protester fra uvitende beboere. Hvis ikke byen utvikles i tråd med hans fortetningsønsker og arkitektoniske smak så vil middelalderbyen Tønsbergs potensielle vekst og velstand dø ut. Utviklingstørken vil bre seg, særlig i Nedre Langgate, der Jonstang i nr. 19 har planlagt å bygge sitt flaggskip for mer fremskritt og utvikling.

Sett i forhold til klimakrise, nedbygging av oljenæring og andre dystre fremtidsutsikter, minner utbygger Jonstangs blinde utviklingstro mer om krisemaksimering enn skånsom planlegging. Det ser man da også tydelig i hans prosjekterte utbygging av Nedre Langgate nr. 19. Her er det ingen ting som er på stell, hverken hva angår by-hensyn, miljøtilpasning eller estetiske formvalg. Dette har jeg påpekt i TB ved flere anledninger. Om dette malplasserte egoprosjektet blir godkjent av kommunestyret 6. oktober, så skaper det også presedens for den kommende raseringen av Nedre Langgate.

Når man ser at administrasjonen i forkant av den politiske andregangsbehandlingen av Nedre Langgate 19 har endret sine vurderinger av prosjektet og nå gir grønt lys, så forstår man at det faglige og juridiske skjønnet er blitt presset til å justere seg. Det minner om juksetiden i Tjøme kommune, der både administrasjon og politikere la seg langflate for utbyggerne. I Tønsberg kommune har administrasjonen stort sett hatt selvråderett over eget fagfelt, men presset fra utbyggere og maktarrogante politikere har i stigende grad tatt hånd om byutviklingen.

Nå har ikke Christoffer Jonstangs planlagte monsterbygg i Nedre Langgate gått upåaktet hen. Prosjektet har fått mye relevant kritikk av byens innbyggere og eksterne fagfolk som har påpekt både estetiske mangler og dårlig miljøtilpasning. Egentlig representerer prosjektet en iøynefallende feilutvikling som en ansvarlig bykommune burde ha styrt unna. Tønsberg har alle faglige og juridiske virkemidler for å kunne realisere gode og innbyggervennlige planer for byens fremtid. Slik tenker ikke dagens utbyggere og historieløse arkitekter. De vil ha utvikling på sine premisser, men det stemmer dessverre ikke overens med hverken Plan- og bygningsloven, eller de utfyllende bestemmelser i arealplanen.

I det perspektiv har både lovverk og juridisk bindene bestemmelser en politisk dimensjon. De er nemlig vedtatt av nasjonale og kommunale politikere som har vært forpliktet til å gi allmennhetens interesser spesielle rettigheter. Det er en fellesskapstenkning der det å favorisere særinteresser, i dette tilfellet egosentrerte utbyggere, vil være i strid med kommunens lovbestemte krav og allmennhetens interesser.

Derfor har også politikerne et særlig ansvar for byplanleggingen. By-utvikling derimot er et kremmerbegrep.

Når utbyggingen i Nedre Langgate 19 skal opp til endelig behandling i kommunestyret, bør politikerne besinne seg på sitt overordnede ansvar for Tønsbergs fremtid. De bør holde seg unna Tjøme-modellen, som i lengden vil kjøre en kommune i grøfta. Det er mange hensyn å ta, sier Tønsberg-politikerne. Joda, det hørte vi på Tjøme også, men hvorfor gikk hensynet alltid i favør av en eller annen utbygger? Det primære hensynet for politikerne må jo være å la Tønsberg gå inn i fremtiden med byens historiske egenart som styringsprinsipp. Derfor må også gateløpet i Nedre Langgate behandles med stor varsomhet. Der trengs det en god arkitektur og ikke smakløse kremmerhus.