Gå til sidens hovedinnhold

Fastlandsforbindelsen: Vi gir oss aldri på pris…..

Sjokkmeldingen om at egenandelen for fastlandsforbindelsen økte med 20% gjorde at det ble stans i arbeidet med veianlegget Ramberg-Smørberg. Nå har forkjemperne fått ny gnist Det blir bare 16 % egenandel! Prosent av hvilken sluttsum er foreløpig uklart.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Tønsbergs Blad)

Ny sak for beslutning er på vei til oss politikere. Nok en gang inviteres vi til å forkaste bygging av parallell kanalbro, men fortsette utredning av en overdimensjonert vei som det ikke er trafikkmessig behov for. Den foreløpige sluttsummen er på 5,2 mrd. I tillegg vil dette alternativet medføre kjente negative konsekvenser for jordbruksområder, lokalmiljø og befolkning. En vei som skal finansieres med forventet bomsats på 25 kr eller mer på alle innfartsveier til Tønsberg. En pris som meningsmåling i januar 2019 viste at hele 64 % av de under 30 år ikke er villig til å betale.

Nå er forslaget vel og merke en ny variant - reduksjon fra 4-felt til 2 felt skal vurderes. Dette etter krav fra samferdselsministeren om «at det settes i gang tilleggsutredninger for å se på mulighetene for å redusere kostnader og øke nytten…..» Det vil si at samfunnsøkonomi og samfunnsnytte skal være viktig betraktninger i prosjektet.

En nylig undersøkelse fra NTNU viser at få av de forventede positive ringvirkningene ved store veiutbygginger faktisk skjer. – Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv gir mange av veiprosjektene et netto tap for samfunnet, slår seniorforsker Morten Welde ved NTNU fast.

Funn fra ti store veiprosjekter som var ferdigstilt mellom 2005 og 2014, viser at det bare var fire av 19 kommuner som hadde fått flere bedrifter, til tross for kortere reisetid på mellom 5 minutter og én time. To av dem hadde faktisk fått færre bedrifter. Bare tre kommuner hadde fått økt sysselsetting, og bare fire kommuner meldte om flere innbyggere. På alle veistrekningene var det derimot målt betydelig økt trafikk, flere av dem med mer enn en dobling.

I sitt brev gir departementet åpning for å gå videre med andre løsninger “Vi forutsetter likevel at fylkeskommunen tar kontakt med departementet dersom det blir aktuelt å gå videre med nye løsninger som ligger utenfor departementets konseptvalg.»

Jeg minner om at «departementets konseptvalg» her skyldes at Samferdselsdepartementet i 2015 v/ daværende minister fra Frp Solvik-Olsen forkastet det billigste alternativet, parallell kanalbro. Departementet hadde dog et økonomisk forbehold også i 2015. De ville ha melding dersom kostnadene økte vesentlig. Og melding fikk de. Om at det ville bli 5 ganger så dyrt som opprinnelig lagt til grunn.

Hva med nytteverdien?

I saken som nå ligger til beslutning i Færder, Tønsberg og Fylkeskommunen er 3 aspekter er vurdert: Økonomi, Nytteverdi og Klimapåvirkning.

Videre utredning av Øst-alternativet, parallell kanalbro, foreslås heller ikke nå tatt med videre. Dette til tross for at dette alternativet vil ha lavest kostnad. Og jeg vil tro at to forhold vil gi en raskere ferdigstillelse; Frodeåstunellen og Presterødbakken er allerede ferdig bygget.

De er også grunn til tro at klimabelastningen for Østalternativet vil ligge langt under tilsvarende for Ramberg – Smørbergløsningen

Og hva med nytteverdien?

Hovedmålet med ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg er å sikre trygg vei for beredskapskjøretøy; ambulanse, politi og brannbiler over Kanalen. Et annet mål er å lede trafikken som skal til E18 bort fra Tønsberg.

Det er da oppmuntrende å lese beskrivelsen av Øst-alternativet i notatet fra Bypakke Tønsberg fra mai 2020 som er vedlagt saken:

«Ny bruforbindelse og utviding av ringvei øst vurderes å ha positiv effekt på transportsystemets utforming.

Trafikkavlastning i Tønsberg sentrum vil være positivt for myke trafikanter (redusert risiko). Konseptet vurderes ikke å ha verken negativ eller positiv effekt på risiko for det som gjelder omgivelser/virksomheter og gjennomføringstrusler.

Hjemmekontor senker biltrafikken

Det er mange løsninger som kan velges for utformingen av ny bru over kanalen og med tilhørende tilkobling til trafikksystemet på begge sider og gode trafikksikre løsninger kan oppnås.»

Året med pandemi er i ferd med å endre holdningen til fysisk tilstedeværelse på mange arbeidsplasser. Mange bedrifter ser nå for seg at utstrakt bruk av hjemmekontor blir den nye normalen. Resultatet vil være at biltrafikken går ned.

Så hvorfor i all verden skal vi velge det alternativet som koster mest, som gir høyest bompengeavgift, som gir størst klimagassutslipp, som gir lengst byggetid, som raserer flest boliger, som ødelegger mest matjord og som legger til rette for økt biltrafikk?

Vi i MDG vil at samferdselsministeren får det han ønsker seg: en samfunnsøkonomisk og samfunnsnyttig vei. Og da blir det Øst-alternativet med Parallell kanalbro. Det enkleste og billigste for bilistene og for samfunnet forøvrig.

Kommentarer til denne saken