(Tønsbergs Blad)

Estetikk kommer av det greske ordet aisthesis som oversettes med sansning, fornemmelser. Siden 1800-tallet har estetikken vært en filosofisk disiplin som har utforsket, drøftet og historisk belyst det skjønne i kunsten og naturen.

I dag bruker man også begrepet estetikk om kunstneriske virksomheter og skapende formgivning generelt, som for eksempel arkitektur og annen bruksbestemt design.

LES OGSÅ: Feil i TB om Havegaten

Hva det estetiske ved en moderne boligblokk mer konkret innebærer, får vi sjelden svar på. Arkitektene hevder at det har noe med den ytre formens organisering å gjøre, en slags relasjonell struktur, som er mer abstrakt enn sanselig. Det gir ingen god mening ut fra egenarten i det estetiske, for skjønnhetens fremtoning ligger ikke i det abstrakte, men i det sanselige og gåtefulle.

LES OGSÅ: Identiteten til Norges eldste by avvikles

Da er det grunn til å spørre om hvorfor det gåtefullt estetiske ved formgivningen, som ikke alle kan se og vurdere, er så viktig at det må nedfelles i lover og kommuneplaner? Nå er det et faktum at det er stor uenighet blant innbyggere om moderne blokkbebyggelse. Mange mener at den ikke uttrykker noen estetisk formgivning, snarere det motsatte.

LES OGSÅ: Tønsbergs diktatoriske planavdeling

I den situasjonen kan §§ 29-1 og 29-2 komme oss til hjelp, der det fastslås at et tiltak skal ha «gode visuelle kvaliteter». Her foretar lovparagrafene en viss presisering av det estetiske, dog uten å avklare hva «visuelle kvaliteter» og «gode visuelle kvaliteter» i en bygning er for noe.

LES OGSÅ: Vinterlys og etterglemte granater

Hva kvalitet er?

Vi skjønner jo at det visuelle har noe med syn og sansning å gjøre, men ikke hva en god visuell kvalitet er, bortsett fra at den er synlig. Ja, hva er en kvalitet i sin alminnelighet?

Den mest vanlige oppfatningen er at kvalitet er en positiv egenskap ved en gjenstand, i dette tilfelle et stykke arkitektur. Hvis objektet har positive egenskaper i seg, det vil si arkitektoniske formgitte kvaliteter, så trenger man vel ikke å kreve at de også skal være gode. Det blir smør på flesk, og er en språkbruk som mer forvirrer enn avklarer.

LES OGSÅ: Godt nytt år med blikk for gamle Tønsberg

Det er bare når formgivningen er variert og formelementene skaper spennende forbindelser at det kan oppstå visuelle kvaliteter. Det er en trinnvis prosess fra det enkle og kvalitetsløse til det mer sammensatte og kvalitetsrike. Jo enklere en bygningskropp utformes, dess mindre kvalitetspotensial oppnår den.

LES OGSÅ: – Som å stjele en bit av himmelen

Dette får man bekreftet gjennom arkitekturhistorien, skjønt moderne arkitekter påstår det motsatte, at «less is more» og at de visuelle kvalitetene i en bygningskropp øker og forsterkes når arkitekten forvandler den til en enkel kasse i glass og betong.

Med et slikt minimalistisk perspektiv på den arkitektoniske formgivningen blir det selvsagt vanskelig å bestemme de visuelle kvalitetene i en modernistisk blokk. De er få og arkitektonisk utmagret med en bygningskropp som har klare anorektiske kjennetegn.

LES OGSÅ: Få har sett Tønsberg fra denne vinkelen – det vil Eirik og Thorvald gjøre noe med


Tåkelegger

Arkitektene har selv stilt diagnosen «less is more», men har aldri brydd seg om at den er til plage for andre. De bare henviser til en eviggyldig teori om arkitektonisk «merverdi» (less is more), som tåkelegger hele kvalitetsproblematikken.

LES OGSÅ: Disse 122 punktene vil den nye Tønsberg-makten gjennomføre i løpet av fire år – se hele den politiske plattformen her

I Plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2 om estetisk utforming og gode visuelle kvaliteter handler lovteksten ikke bare om et tiltaks kvaliteter i seg selv. Den arkitektoniske formgivningen må også være av en slik art at de eventuelle kvalitetene passer inn i området, både det naturgitte miljøet og den eksisterende bebyggelsen.

LES OGSÅ: Grøtvedt - en grinete gubbe?

Dette kravet er egentlig mye enklere å innfri enn å skulle vurdere kvalitetene i et modernistisk bygg, for her har man et objektivt sammenligningsgrunnlag: den eksiterende bebyggelsen.

Her gjelder da heller ikke tesen om at «less is more», for nye bygninger må , ifølge lov, tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen. Allikevel har dette lovbestemte kravet vært mest utsatt for overtredelser og brudd, ikke bare fra arkitekter, men også i den kommunale saksbehandlingen.

LES OGSÅ: «Hjemseng Brygge» – en Ap-ordfører som vil styre med støtte fra de blå

Slik har det faktisk vært siden annen verdenskrig, arkitektene har hatt definisjonsmakten og dominert byggeskikken i byer og tettsteder, omtrent som et laugsvesen med kongelige privilegier. Det har vært et smakstyranni som har minimalisert den sanselige/estetiske skjønnheten i arkitekturen, og forurenset kulturhistoriske bymiljøer og boligområder med en stilløs og autoritær bygningstype.