(Tønsbergs Blad)

Han er ikke tvil om hva bør skje nå som Forsvaret ønsker å avhende den attraktive øya Håøya i Vestfjorden.

– Det er opplagt de store områdene må sikres som arealer for allmenheten. Det må lages en reguleringsplan for å sikre tilgjengeligheten til allmenheten og en fornuftig forvaltning av de historiske byggene. Man må ta være på helheten og de historiske minnene, sier Søilen.

Håøya er et av de best bevarte forsvarsverkene fra unionsoppløsningen i 1905, og har vært i Forsvarets eie over 100 år. Nå vil det militære kvitte seg med øya i Vestfjorden. Færder kommune takket nei til å kjøpe hele øya for 72 millioner kroner, men ønsker å overta ubebyggede områder som friområde. Forsvarsbygg vil fradele 19 eiendommer på Håøya som skal selges på det åpne markedet.

Bildeserie

Bygningene på Håøya

– For lang tid

Forsvarsbygg, som er en offentlig eiendomsforvalter underlagt Forsvarsdepartementet, vil kvitte seg med øya rasket mulig. De har gjort det klart at de ikke ønsker å lage en reguleringsplan og søker dermed om dispensasjon for å fradele eiendommene før salg.

– Det vil kunne ta for lang tid og være en omfattende prosess. Vi har store løpende kostnader med driften og forvaltning av øya. Byggene står pr. dato tomme og trenger løpende vedlikehold, sa prosjektleder Trond Nordby i Forsvarsbygg, til Tønsbergs Blad tidligere.

Fram til 2016 var øya benyttet som feriested for forsvarets ansatte.

LES OGSÅ: Øyperlen skal selges, men Frode er bekymret: – Vi må lære av det som skjedde sist – det ble tragisk

– Ingen vei utenom

Søilen reagere på at Forsvarsbygg ikke vil lage en helhetlig plan som setter klare rammer for videre utvikling av øya.

– Man må lage en reguleringsplan. Det er ingen vei utenom. Hele plansystemet for kommunene legger opp til det at man skal ha en helhetlig plan. Forsvaret har et samfunnsansvar for å sikre at dette blir ivaretatt, sier Søilen.

Men forsvarsbygg søker heller om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og i LNF-området for å få eiendommene fradelt og solgt. I tillegg fikk politikerne beskjed på befaringen på øya i slutten av august, at hvis de ikke godkjenner søknaden, vil Forsvaret selge hele øya til en privat aktør. Da er det ikke sikkert at kommunen vil få en avtale med ny eier om et friområde og et kaianlegg for allmennheten.

– Vi er i et slags krysspress, sa Tone Kalheim (Felleslista Rødt/SV) tidligere.

– Må løftes til forsvarsdepartementet

Oslofjordens Friluftsråd ved Søilen mener Forsvarsbygg må tenke seg om.

– Hvis dette er Forsvarsbyggs holdning, så må hele saken løftes politisk for forsvarsdepartementet. Slik skal vi ikke ha det. Dette er ikke i tråd med samfunnsansvaret Forsvarsbygg har. Det er feil det forsvaret gjør her. Å selge hele øya til private ville vært en forferdelig situasjon.

Samtidig understreker han at politikerne bør ikke la seg presse – det er de som har siste ordet i saken.

– Kommunen har all makt og de må ikke la seg skremme. Det er politikerne i kommunen som bestemmer dette til til slutt.

Hvis hele øya skulle bli solgt, kan kommunen pålegge ny eier å lage en reguleringsplan. Ifølge Sølie kan kommunen også stille en rekke konsesjonsvilkår ved salg fordi øya er over over 100 dekar.

LES OGSÅ: Arkitekt er kritisk til hvordan Færder kommune og Statsforvalteren håndterer Håøya-saken

– Ikke mot reguleringsplan

Tønsbergs Blad har tatt kontakt med Forsvarsdepartementet og stilt flere spørsmål om hva de tenker om Forsvarsbyggs fremgangsmåte. Forsvarsdepartementet har ikke svart på disse spørsmålene. Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes viser til Forsvarsbygg,

– Forsvarsbygg har kommet med et forslag som skal behandles av kommunen. Det er kommunen som skal ta en avgjørelse i saken, sier Dåsnes.

Forespørselen fra Tønsbergs Blad ble sendt videre til ledelsen i Forsvarsbygg som svarer følgende:

– Dersom fradeling ikke kan vedtas nå, men utsettes i påvente av en reguleringsplan, vil avtalen om friluftsområdet ikke kunne behandles på samme måte, fordi arealet da ikke er fradelt. Det er dette Forsvarsbygg har formidlet, står det i svare fra Forsvarsbyggs pressetalsmann.

Forsvarsbygg sier videre at de ikke er motstander av å lage en reguleringsplan.

– Forsvarsbygg har en god og åpen dialog med kommunen og andre involverte parter om dette. Vi forholder oss selvfølgelig til den beslutningen kommunen kommer frem til. Det må bero på en misforståelse hvis noen hevder at Forsvarsbygg er motstander av, eller negativ til reguleringsplaner og langsiktig planlegging. Som grunneier er Forsvarsbygg opptatt av gode og ryddige prosesser. Det er Færder kommune som er planmyndighet og behandler søknaden om fradeling. Dersom kommunen ikke godkjenner fradeling, vil Forsvarsbygg selvfølgelig forholde seg til det i den videre planleggingen av hvordan avhendingen i så tilfelle alternativt kan gjennomføres.


– Underlig

Færder-administrasjonen har vært positiv til å gi Forsvarsbygg dispensasjon. I innstillingen stilles det betingelser om at allmennhetens ferdselsrett på to eiendommer skal tinglyses. Verneplan for kulturminner skal også tinglyses på hver eiendom.

– Det synes vi er underlig. Dispensasjoner er ikke en vanlig måte å forvalte dette på, sier Søilen.

Oslofjordens Friluftsråd sendte kommunen et brev hvor de gir utrykk for sin mening og at de ønsker å bidra i prosessen for at Håøya i størst mulig grad kan bli tilgjengelig for allmenheten. Organisasjonen forvalter over 60 kystledhytter som allmenheten kan leie i strandsonen i Oslofjorden. De har også meld sin interesse for Håøya.

– Vi tenker det er fine muligheter her. Vi har en fin modell med kystledhytter. Vi har bedt Forsvarsbygg om å gjennomføre befaring på øya i flere år for å se om det kunne være bygg på øya som kan være egnet for kystledformål. Vi har flere ganger blitt lovet en befaring, men at det stadig ikke har passet med tiden. Det har vært vanskelig å forholde seg til dem.

– Hva synes du om det?

– Vi synes det er underlig. Vi skal ta kontakt med Forsvarsbygg igjen. Hvis noen ikke vil samarbeidet blir det vanskelig å følge opp. Vi håper dette lar seg løse, sier Søilien.

– Mange interessenter

Prosjektleder Trond Nordby i Forsvarsbygg svarer dette på hvorfor de ennå ikke har fått til en befaring:

– Før en eventuell delingstillatelsen er gitt er det ikke noen prioritert oppgave å gjennomføre befaringer av bygningene. Det er mange interesserte som henvender seg til oss for å få se bygningsmassen. Vi har begrensede ressurser og kan ikke reise inn hele tiden, men vi har en dialog med dem, sier Nordby.

Politikerne skal behandle saken igjen onsdag 21. september. Det er lagt opp til et arbeidsmøte hvor saken skal diskuteres. Administrasjonen har forberedt svar på spørsmål politikerne har sendt på forhånd.