Gå til sidens hovedinnhold

– Det blir bompenger for alle som skal inn til Tønsberg eller gjennom byen. Det er svaret på et av de mange spørsmålene leserne stiller

Artikkelen er over 3 år gammel

– Blir det bompenger for alle som skal inn til Tønsberg? Hva skjer med Presterødbakken? Og hva skjer med Hogsnesbakken? Spørsmålene om fastlandsforbindelse og bypakka er mange og varierte. Her er noen svar.

(Tønsbergs Blad)

Spørsmålene renner inn og det er mange gode spørsmål. Noen av spørsmålene omhandler litt av det  samme, så vi slår sammen noen av dem. Vi samler alle spørsmål og svar i en egen tjeneste som man kan følge med på når nye svar og spørsmål legges ut.

Temaene for hva leserne lurer på er mange. Her er svar på noen av spørsmålene, flere svar følger i tiden framover. Har du et konkret spørsmål, send det til truls.lian@tb.no eller henrik.ulrichsen@tb.no

Blir det bompenger for alle biler som skal inn til Tønsberg, eller bare for dem som skal kjøre den nye veien til øyene? 

– Ja, det blir bompenger for alle. Alle som skal inn til Tønsberg eller gjennom byen må betale. En ny bypakke finansieres med bomring fordi ny fastlandsforbindelse, og de andre tiltakene i bypakka, ikke lar seg finansiere kun med innkreving på ny vei.

Endelig bomsystem vil bli bestemt på et senere tidspunkt, men i arbeidet så langt er det gjort beregninger med tilsvarende prinsipp som for bomringen som ble tatt ned i 2016, samt innkreving på den nye fastlandsforbindelsen, sier Nina Ambro Knutsen. Hun er prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen i Statens vegvesen.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen)

Derfor vil man ha ny fastlandsforbindelse

– Det bor nesten 30.000 mennesker på Nøtterøy og Tjøme. Brua til fastlandet er gammel og sårbar.

– Bypakken reduserer konsekvensene om kanalbrua må stenge. En ny fastlandsforbindelse er viktig i seg selv. Det gir en samfunnssikker forbindelse mellom Nøtterøy, Tjøme og fastlandet, og sikrer viktige samfunnsfunksjoner som er avhengig av transport.

– Vi får muligheten til å bruke gatene i Tønsberg på en annen måte. Vi kan lettere prioritere kollektivtransport inn mot sentrum. Nedre Langgate kan bygges om til å bli en hyggelig bygate, og ikke en barrière mellom brygga og resten av byen som i dag.

– Teie og andre steder rundt Tønsberg skal også bli trivelige steder og bo og leve.

KILDE: Bypakke Tønsberg-region

Hva skjer med Presterødbakken?

Utvidelse av Presterødbakken til firefelts vei og ny gang- og sykkelvei er tatt ut av bypakka. Tønsberg kommune og Statens vegvesen har allerede lagt ut arbeidet med ny gang- og sykkelvei på anbud. Dermed venter man ikke på Stortingets behandling av forslag til proposisjon om bompengefinansiering av Presterød-prosjektet.

Presterød-prosjektet omfatter utbygging av fylkesvei 311 i Presterødbakken til fire felt, omlegging av Presterødkrysset til rundkjøring og gang- og sykkelvei er første ledd i prosjektet.

Går alt som det skal er ny rundkjøring i Presterødkrysset, gang- og sykkelvei sør for fylkesvei 311 mellom Presterød og Olsrød i tillegg til firefeltsvei i Presterødbakken plass i 2020. Prislappen for dette prosjektet er 226 millioner kroner.

Lenker:

Den nye veien koster nesten en kvart milliard – men får ikke planfri kryssing for myke trafikanter

Datoen er klar: Nå er det like før det blir veiarbeid her i flere år

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Finnes det et kart med oversikt over berørte hus, veier og områder samt en tids- og kostnadsoversikt? Kan alt som skjer angående dette temaet samles ett sted i avisa slik at man kan finne fram i jungelen over planer og beslutninger?

Tønsbergs Blad har hatt bred dekning av disse planene gjennom mange år. Vi har også presentert mange kart og kostnadsoversikter. Denne spørsmål og svar-serien har også som formål å samle ny og oppdatert informasjon om de ulike temaene vi får inn spørsmål om. Spørsmål og svar samles i en spørsmål og svar tjeneste som vi vil oppdatere etter hvert som det kommer flere svar på spørsmålene våre lesere har sendt inn til oss.

Her finnes også mye av stoffet avisen har skrevet gjennom årene:

Bypakke Tønsberg-regionen

Fastlandsforbindelsen

debattsidene våre er det mange innlegg som også diskuterer saken. Kart med oversikt over hvilke hus som er berørt (kan bli revet) avhengig av de ulike løsningene, er ikke utarbeidet.

Det er også verdt å sjekke ut Bypakke Tønsberg-regionen egne nettsider. Her finnes det mye god informasjon og du finner mange av de viktigste dokumentene her.

Hei, jeg lurer på hva som skjer med Hogsnesbakken? Det er snakket om tiltak her siden 80-tallet. Om det blir tunnel, hva er tenkt å gjøre i Hogsnesbakken da? Og videre på 303 forbi skolen? Blir denne veien lagt bak skolen, som noen gamle planer en gang var?  

– Det er vedtatt at Hogsnesbakken skal være et av prosjektene i bypakka. Dette har partene i bypakka, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg og Færder kommuner, fattet likelydende vedtak om, svarer Nina Ambro Knutsen. Hun er prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen i Statens vegvesen.

– Med høy bru fra Ramberg til Smørberg er det vist en mulighet med kryss ved Mæle Gartneri og med forbindelse via Bekkeveien til fylkesvei  303 på Vear. Med en slik løsning kan Hogsnesbakken stenges for gjennomkjøring. Da forbeholdes atkomst til eiendommene, gang-/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk, sier hun.

Men også et annet alternativ peker hun på:

– Alternativt kan man utvide Hogsnesbakken og tilrettelegge for gange og sykkel for så å koble sammen Hogsnesbakken og ny fastlandsforbindelse i bunn av bakken. Denne løsningen vil gi noe mindre trafikkøkning på 303 enn alternativet med kryss ved Mæle Gartneri. Endelig løsning her vil måtte vurderes i neste planfase, altså reguleringsplanfasen, sier hun.

– Med senketunnel fra Kaldnes til Korten vil det i Bypakken bli satt av midler til en opprusting av Hogsnesbakken som vil inneholde gode løsninger for gående/syklende. omlegging av veien bak skolen er ikke et av de vedtatte bypakkeprosjektene, svarer hun.

LES OGSÅ: Har du sett denne artikkelen fra 2010? Vil ha tunnel

Hvorfor er det helt uaktuelt (som jeg har forstått at det er) å undersøke nærmere en fortsettelse av Bypakke 1, som inneholdt tunnel gjennom Frodeåsen, med en bru eller tunnel over fjorden fra Ringveien og over til Nøtterøy øst?  

– Bro eller tunnel over fjorden fra Ringveien og over til Nøtterøy øst var et av flere alternativer i Tønsbergpakken fase 2. Arbeidet ble ikke ferdigstilt, og ingen av alternativene ble vedtatt, sier Nina Ambro Knutsen. Hun er prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen i Statens vegvesen.

– I konseptvalgutredningen  (KVU) for helhetlig transport i Tønsberg-regionen, som er utarbeidet av Statens vegvesen og ferdigstilt i 2013, ble varianter av en løsning øst for byen vurdert. Disse nådde ikke opp da alternativene blant annet ble vurdert til å stå svakt i forhold til mål om robust fastlandsforbindelse, miljøvennlig transport og effektivitet, samt å tilrettelegge for næringstransport og utvikling, forklarer hun.

Hun forteller at alternativene øst for byen er basert på å løse framtidig transport innenfor dagens overbelastede transportkorridorer.

– Det alternativet som ble anbefalt i KVU-en var «Ringvegkonseptet», en nord-sørløsning vest for byen. Dette konseptet var klart best i forhold til behov og mål om blant annet en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Færder, sier hun.

Knutsen forteller at konseptutvalgutredningen ble gjennomgått av et eksternt selskap.

– Konseptvalgutredningen ble i tillegg kvalitetssikret (KS1) av et eksternt firma, Metier og Møreforsking. De anbefalte samme løsning som Statens vegvesen gjorde i KVU-en, sier hun og legger til:

– I oktober 2015 kom brev om videre planlegging fra Samferdselsdepartementet. Departementets vurdering var basert på KVU, lokal behandling og KS1. Departementet, i samråd med regjeringen, besluttet at Ringvegkonseptet skulle legges til grunn for videre planlegging av transportsystemet i Tønsberg-regionen, og at det skulle være opptil lokale myndigheter gjennom den videre planleggingen å avklare hvilken løsning innenfor konseptet som skal utvikles videre, Teie-Korten eller Teie-Jarlsberg, bru eller tunnel, sier hun.

Her er alle spørsmål og svar samlet:

 

Kommentarer til denne saken